Home » Disclaimer en algemene voorwaarden

Disclaimer en algemene voorwaarden

Disclaimer
iCar Auto Nieuws
– Auto Actualiteit op Topsnelheid wordt uitgegeven door The Fruitcompany Media. De website wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie. Die zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking, maar geeft geen garanties voor volledigheid. De informatie (tekst en beeld) op deze website mag, behoudens duidelijk voorzien van bronvermelding met link naar www.icar.nl zonder ‘nofollow’-link op geen enkele manier worden gepubliceerd of heruitgegeven, in welke vorm dan ook. Zie ook bij auteursrecht.  

Aansprakelijkheid
iCar Auto Nieuws
– Auto Actualiteit op Topsnelheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit het bezoek aan (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) www.icar.nl of uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt.

Hyperlinks, verwijzend buiten het domein www.icar.nl, brengen bezoekers naar sites van derden. iCar Auto Nieuws – Auto Actualiteit op Topsnelheid is vanzelfsprekend niet aansprakelijk voor de daar aangeboden informatie.

Gegevens, suggesties en ideeën, toegestuurd of meegedeeld aan de redactie van iCar Auto Nieuws – Auto Actualiteit op Topsnelheid, mogen -behoudens gemaakt voorbehoud – door haar op de website van iCar Auto Nieuws – Auto Actualiteit op Topsnelheid vrijelijk worden gebruikt of gereproduceerd. 

Alle gegevens, teksten en beelden die aan iCar Auto Nieuws – Auto Actualiteit op Topsnelheid ter publicatie worden toegezonden moeten juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Wie van mening is dat iCar Auto Nieuws – Auto Actualiteit op Topsnelheid auteursrechten schaadt, wordt vriendelijk verzocht daarvan de webmaster onverwijld per email (info@icar.nl) op de hoogte brengen. 

Auteursrecht
De rechten van redactioneel tekst- en beeldmateriaal, geselecteerd, bewerkt en/of geschreven in de context  ten behoeve van het  journalistiek-inhoudelijke deel van iCar Auto Nieuws – Auto Actualiteit op Topsnelheid berusten in alle gevallen, óók waar dat niet expliciet is aangegeven, bij de redactie, die voor iCar Auto Nieuws – Auto Actualiteit op Topsnelheid wordt gevoerd door of namens The Fruitcompany Media. De bepalingen van de Auteurswet zijn daarop volledig van toepassing.

Bij onrechtmatige publicatie, op welke wijze dan ook, buiten het domein van www.icar.nl moet rekening worden gehouden met copyrightclaims. Zonder bovenstaande voorwaarden of verkregen toestemming van de redactie is het niet toegestaan deze site of delen van de inhoud daarvan, tekst, beeld of foto’s, in herschreven, bewerkte of originele vorm, beschikbaar te stellen op een website of netwerk, openbaar of besloten. Ook geheel, danwel gedeeltelijk, framen van pagina’s met een redactionele inhoud is in strijd met het geldend auteursrecht en vergt voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming. 

Het staat de redactie vrij zonder voorafgaand overleg informatie (tekst en beeld) voor zover die haar vrijblijvend, c.q. ongevraagd ter publicatie wordt toegestuurd niet op de website op te nemen, indien deze naar haar inzicht en oordeel  daartoe niet geschikt is. Correspondentie daarover is niet mogelijk.

Reacties
Reacties kunnen op de website worden gepubliceerd, onder voorwaarde dat  zij niet strijdig zijn met het algemeen belang van de vereniging en betrekking hebben op een eerder op de website verschenen publicatie danwel op onderwerpen of thema’s, die niet alleen binnen maar ook buiten de vereniging belangstelling genieten. Dit ter beoordeling van de redactie, die daartoe delegatie heeft verkregen van het bestuur.

Reacties moeten een lengte van twee schermen in de webopmaak niet overschrijden. Columns en rubrieken kunnen, daarvan afwijkend, sterk persoonlijk zijn van karakter. Voor de inhoud van reacties, columns en andere bijdragen zijn de auteurs zelf verantwoordelijk en is iCar Auto Nieuws – Auto Actualiteit op Topsnelheid niet aansprakelijk.

De redactie van iCar Auto Nieuws – Auto Actualiteit op Topsnelheid behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht en behoefte en zonder voorafgaand overleg te wijzigen.

Januari 2008/2009